Cart 0

Confidencialitat

L’Art de la Memòria Edicions es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del previst en tot allò indicat en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a L’Art de la Memòria Edicions al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquin en els mateixos. L’Art de la Memòria Edicions incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de la Companyia.

Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. L’Art de la Memòria Edicions declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. L’Art de la Memòria Edicions queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte de tals enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat.